[Xapian-commits] Changes in xapian/xapian-core/ xapian/xapian-core/backends/quartz/

Olly Betts olly at ixion.tartarus.org
Thu Nov 25 01:30:12 GMT 2004


CVS Root:    /usr/data/cvs
Module:     xapian
Changes by:   olly
Date:      Thu Nov 25 2004 01:30:11 GMT

Log message:
backends/quartz/quartz_database.cc: Fixed recent cygwin change to
actually compile.

Modified files:
  xapian-core   : ChangeLog
  xapian-core/backends/quartz: quartz_database.cc

Links:
http://xapian.org/C?xapian/xapian-core/ChangeLog?1.2601?1.2602
http://xapian.org/C?xapian/xapian-core/backends/quartz/quartz_database.cc?1.149?1.150More information about the Xapian-commits mailing list