[Xapian-commits] Changes in xapian/xapian-core/debian/

Richard Boulton richard at ixion.tartarus.org
Wed Jan 5 12:03:13 GMT 2005


CVS Root:    /home/cvs
Module:     xapian
Changes by:   richard
Date:      Wed Jan 05 2005 12:03:13 GMT

Log message:
Update for 0.8.5 release.

Modified files:
  xapian-core/debian: changelog

Links:
http://xapian.org/C?xapian/xapian-core/debian/changelog?1.19?1.20More information about the Xapian-commits mailing list